Toy

Toy - Guy Maestri

Guy Maestri

Toy, 201941 x 46 cmoil on linen